Voko

Terug in je eigen kracht. Door voetreflex, healing, inzichten, acceptatie en de innerlijke rust in jezelf te voelen tijdens en na de behandeling.

Laatst herzien op 05 juni 2023

Ik respecteer je privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens, die je actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van de digitale agenda in correspondentie en telefonisch.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Verzenden van de nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van mijn aanbod. 

De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Het afhandelen van je betaling. 

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren.

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal ik de persoonsgegevens verwijderen.


Ik deel je gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van je persoonsgegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Ik gebruik technische en functionele cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

Op mijn website worden tevens analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analytics. Ik gebruik deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.


Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld.

Een bewerkersovereenkomst is met Google gesloten.
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Ervoor gezorgd dat de laatste cijfers van je IP-adres worden geanonimiseerd.
Ervoor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.
Bij je eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vragen ik je toestemming voor het plaatsen ervan.
Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat mijn website dan niet meer optimaal werkt.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar een door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stephankonings@praktijkvoko.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
1. Pasfoto,
2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
3. Paspoortnummer
4. Burgerservicenummer (BSN).
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer, dan meld ik dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op: stephankonings@praktijkvoko.nl


Omdat ik niet uitsluit dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. 

Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.